Den 1 oktober 2022 trädde lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd i kraft. Lagen syftar till att stärka det livslånga lärandet och bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd ska ersättning lämnas till en arbetsgivare för kostnader som motsvarar de avgifter som arbetsgivaren har betalat till en registrerad omställningsorganisation. Ersättningen får motsvara högst 0,15 % av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Medlemmar i SKR, som betalar premie enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, har rätt till ersättning.

Enligt KOM-KR § 20 betalar arbetsgivaren årligen en premie som motsvarar 0,25 % av arbetsgivarens totala lönesumma till Omställningsfonden. Premien består av 0,15 % som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden samt ytterligare 0,1 % för att finansiera de kollektivavtalade delarna i avtalet. Omställningsfonden, som är en registrerad omställningsorganisation, har enligt KOM-KR i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25 % och att medel om 0,15 % av årslönesumman återförs från staten (via Kammarkollegiet) till arbetsgivare. Ansökan om ersättning görs av Omställningsfonden.

För att kunna administrera återföring från Kammarkollegiet till respektive arbetsgivare, behöver Omställningsfonden uppgifter om kontonummer, referens, kontaktperson samt e-postadress för respektive kommun och region. Uppgifterna lämnas i detta formulär.

Steg 1